Brak tytułu

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaną ograniczenia w funkcjonowaniu klubu.

Od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. korzystać ze strzelnicy będzie można WYŁĄCZNIE:
  • W przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu;
  • W przypadku zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
  • W przypadku zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
W związku z tym, w stosunku do obecnego stanu prawnego, dzieci i młodzież nie objęta powyższymi punktami od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. nie może brać udziału w treningach.