FOOM


XXV Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w strzelectwie sportowym:
Zgłoszenia
dokonują właściwe Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe, na druku: DRUK ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu i dokładny adres, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń. Uczniowskie kluby sportowe powinny wpisać skrót „UKS”, o ile nie ma go w zarejestrowanej nazwie klubu.

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń, przesyłają w terminie do 10 dni przed zawodami wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe pocztą elektroniczną na adres:

zgloszenia@lfs.zgora.pl oraz do bezpośredniego organizatora zawodów gwardiazg@o2.pl

Wersje papierowe zgłoszeń podpisane przez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe należy niezwłocznie przesłać na adres głównego organizatora Finałów XXV OOM w sportach letnich – Lubuskie 2019:
Lubuska Federacja Sportu, ul. Drzonków - Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra.Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej podczas akredytacji jest przedstawienie przez kierownika reprezentacji wypełnionej komputerowo i podpisanej przez każdego uczestnika (zawodnik, trener, opiekun) listy meldunkowej oraz indywidualnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku.

W przypadku zawodników nieletnich oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub prawny opiekun zawodnika.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku  - do pobrania  TUTAJ

Oficjalna stronia internetowa XXV OOM – Lubuskie 2019: PRZEJDŹ DO STRONYLimity osób towarzyszących
Reprezentacjom wojewódzkim na Finały XXV OOM w Sportach Letnich – Lubuskie 2019 przysługują następujące limity osób towarzyszących:


liczba zawodników liczba osób
towarzyszących*
1-5 1
6-10 2
11-16 3
17-25 4
26-32 5
33-40 6
41-50 7
51-60 8
61-70 9
71-80 10
81- 90 11
91-100 12
101-120 13
121-150 14


*w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.

Istnieje możliwość udziału w Finałach XXV OOM w Sportach Letnich – Lubuskie 2019 dodatkowych osób towarzyszących, na koszt jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem.
Gdy konieczne jest ze względów organizacyjnych, zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom (trenerzy, rodzice, opiekunowie itd.) w sposób, który nie wynika z powyższych reguł, jednostki delegujące powinny zgłosić to (na etapie planowania) bezpośredniemu organizatorowi zawodów finałowych OOM w danym sporcie (wraz z uzasadnieniem) w terminie do 14 dniu przed rozpoczęciem OOM.

Organizator nie ma obowiązku zapewniania pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, zwyczajowo przyjętych upominków, itd.) dodatkowym uczestnikom o których mowa powyżej. Organizator OOM może podjąć decyzję o zabezpieczeniu pobytu osób ww. osób pozaregulaminowych na ich koszt. Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe realizują i nadzorują udział reprezentacji danego województwa w Finałach XXV OOM w Sportach Letnich – Lubuskie 2019.


Ubezpieczenie i opieka medyczna
Zawodnicy, trenerzy, opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW.

Każdy zawodnik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu. Wszyscy uczestnicy muszą się legitymować numerem identyfikacyjnym PESEL oraz w razie konieczności udzielenia pomocy lekarskiej umieć określić przynależność do właściwego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie do dyspozycji uczestników w trakcie zawodów i oraz bezpośrednio przed i po zawodach.


Zasady finansowania Finałów XXV OOM w Sportach Letnich – Lubuskie 2019 Organizator pokrywa koszty: zakwaterowania i wyżywienia uczestników w limitach regulaminowych w każdej dyscyplinie, koszty organizacyjne zawodów (opieka medyczna, przygotowanie i wynajem obiektów oraz zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, nagrody regulaminowe – puchary, medale, dyplomy) oraz upominki w ilościach regulaminowych). Na Finałach XXV OOM w Sportach Letnich – Lubuskie 2019 nie pobiera się opłaty startowej. Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają jednostki delegujące. Dodatkowe koszty wynikające z decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, w imieniu której występowała dana osoba.


Rozliczanie kosztów podróży sędziów
Sędziom uczestniczącym w zawodach w ilościach regulaminowych przysługuje ryczałt w wysokości określonej w Decyzji nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich” oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania zawodów i z powrotem, na podstawie biletów lub faktur publicznego transportu zbiorowego (oryginałów) z uwzględnieniem przysługującej ulgi lub ryczałtu kilometrowego w stawce 0,21 zł / km /osobę.

Sędziowie i osoby wykonujące prace zlecone winny znać i przedstawić Organizatorowi nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego.


Regulaminowe nagrody dla zwycięzców
Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach za miejsca 1 do 3 otrzymują medale i dyplomy.
Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach za miejsca 4 do 8 otrzymują dyplomy.
W łącznej klasyfikacji klubowej w każdej dyscyplinie sportu za miejsca 1 – 3 wręczane będą puchary i dyplomy,
za miejsca 4 - 8 wręczane będą dyplomy.
W łącznej klasyfikacji wojewódzkiej w każdej dyscyplinie sportu za miejsca 1 – 3 wręczane będą puchary i dyplomy,
za miejsca 4 - 8 wręczane będą dyplomy.
W generalnej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej Finałów XXV OOM w sportach letnich Lubuskie 2019 za miejsca 1 – 8 wręczane będą puchary.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia XXV OOM w dniu 23 sierpnia 2019 (piątek) o godz. 12.00 w „Palmiarni” w Zielonej Górze.